https://skydrive.live.com/edit.aspx?cid=A0567E718E92FE8E&resid=A0567E718E92FE8E%21178&app=Excel&wdo=1

https://skydrive.live.com/edit.aspx?cid=A0567E718E92FE8E&resid=A0567E718E92FE8E%21178&app=Excel&wdo=1

Լրացուցիչ կրթության ժամանակացույց

                 
N Լրացուցիչ կրթություն Երաժշտություն. Սվետա Ճաղարյան          
         
                 
1 Պետրոսյան Մարգարիտ դ/պ սեպտ. հոկտ. նոյեմ. դեկտեմ. հունվ.
        8000 8000 8000 8000 8000
2 Չոլոյան Մաքսիմ ն/դ սեպտ. հոկտեմ. նոյեմ. դեկտեմ. հունվ.
        8000 8000 _______    
3 Ավետիսյան Մարիա ն/դ սեպտ. հոկտեմ. նոյեմ. դեկտեմ. հունվ.
        6000 6000 6000 6000 6000
4 Հարությունյան Լիա ն/դ սեպտ. հոկտեմ. նոյեմ. դեկտեմ. հունվ.
        8000 8000 8000 8000 8000
5 Մկրտչյան Մառա ն/դ սեպտ. հոկտեմ. նոյեմ. դեկտեմ. հունվ.
        8000 8000 8000 8000 8000
6 Մկրտչյան Նինա ն/դ սեպտ. հոկտեմ. նոյեմ. դեկտեմ. հունվ.
        8000 8000 8000 8000 8000
7 Ավետիսյան Իրինա ն/դ սեպտ. հոկտեմ. նոյեմ. դեկտեմ. հունվ.
        6000 6000 6000 6000 6000
8 Սահակյան Կարինե ն/դ սեպտ. հոկտեմ. նոյեմ. դեկտեմ. հունվ.
        6000 6000 6000 ____ 6000
9 Գրիգորյան Լիլիթ ն/դ սեպտ. հոկտեմ. նոյեմ. դեկտեմ. հունվ.
        6000 6000 6000 6000 6000
10 Սուքիասյան Սարգիս ն/դ սեպտ, հոկտեմ. նոյեմ. դեկտեմ. հունվ.
        6000 6000 6000 6000 6000
11 Թութունջյան Գիսանե Մ/դ սեպտ. հոկտեմ. նոյեմ. դեկտեմ. հունվ.
        6000 6000 6000 6000 6000
12 Ասծատուրյան Էմմա 11 սեպտ. հոկտեմ. նոյեմ. դեկտեմ. հունվ.
        6000 6000 6000 6000 6000
13 Մկրտչյան Աննա ավագ.դ սեպտ. հոկտեմ. նոյեմ. դեկտեմ. հունվ.
        6000 6000 6000 6000 6000
14 Մանուկյան Ալեքս գեղ./դ սեպտ. հոկտեմ. նոյեմ. դեկտեմ. հունվ.
        6000 6000 6000 6000 6000
15 Ղազարյան Լուիզա ն/դ սեպտեմ. հոկտեմ. նոյեմ. դեկտեմ. հունվ.
          8000 8000 8000 8000
16 Իսկանյան Հուրի մ/դ սեպտեմ. հոկտեմ. նոյեմ. դեկտեմ. հունվ.
          8000 8000 8000 8000
18